Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2017

raptorek
raptorek
nienawidzę słów "inni mają gorzej", bo każdy, choć raz w życiu przeżywał swój własny koniec świata.
Reposted frommefir mefir vianyaako nyaako
raptorek
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianotnow notnow
raptorek
0221 68c7
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaoversensitive oversensitive
raptorek
raptorek
Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Z drugiej jednak strony rzeka nigdy nie jest ta sama, zmienia się podobnie jak ludzie. Zawsze istnieje ryzyko utonięcia, ale czy nie warto wejść drugi raz nawet do tej wody, w której kiedyś się podtopiliśmy? Oczywiście nie po to, żeby utonąć, ale żeby udowodnić sobie, że umiemy pływać.
— Gabriela Gargaś- Jutra może nie być
Reposted frompijanapowietrzem pijanapowietrzem vianyaako nyaako
1621 ea64
Reposted fromshitsuri shitsuri viaszydera szydera

February 23 2017

3080 7c4b
raptorek
5659 dc25
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viajethra jethra
raptorek
8148 8c3d
Reposted frompesy pesy viaarn arn
raptorek
Zapytała, co mi dolega.
- To samo, co zawsze - wyjaśniłem.
- Jesteś chory?
- Jestem smutny
— Jonathan Safran Foer – Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamielle mielle
raptorek
5639 391f
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaszarakoszula szarakoszula
raptorek
Straszną jest rzeczą, kiedy dusza zmęczy się życiem szybciej niż ciało.
— Marek Aureliusz
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaarn arn
raptorek
Można nie spać przez cały tydzień, przepłakać całą noc, stracić głowę z miłości i nikt niczego nie zauważy.
— janusz leon wiśniewski
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaRozaa Rozaa

June 30 2015

raptorek
1140 1c72
Reposted byjulann julann
raptorek
1139 3627
raptorek
1136 9f8c
Reposted bylasicaLusiajeanneedlabeki
raptorek
1135 ab39 1000
raptorek
1133 a43c
raptorek
1132 aa85
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl